Regulamin świadczenia usług przez Serwis 2know

§ 1
[Definicje]

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa szczegółowe warunki korzystania z bezpłatnej usługi mobilnego informowania.

Dla potrzeb niniejszego regulaminu i jego wykonania ustala się następujące definicje pojęć:

Serwis 2know- Udostępniany drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL www.2know.pl, system przeznaczony do automatycznego odbioru wiadomości SMS oraz MMS;
Konto- Stworzony przez system obsługi Serwisu 2know profil Usługobiorcy, zawierający wskazane przez Usługobiorcę dane identyfikujące wskazane w Formularzu akcesyjnym;
Administrator- Osoba wyznaczona przez Serwis 2know, uprawniona do dokonywania czynności związanych ze świadczeniem Usług;
Dane identyfikujące- Wszelkie dane podane w Formularzu akcesyjnym potwierdzające tożsamość Użytkownika oprócz preferencji zainteresowań;
Dane preferencyjne- Dane wskazane w Formularzu akcesyjnym dotyczących upodobań, gustów czy zainteresowań Użytkownika;
Usługa- Polega na bezpłatnym przekazywaniu informacji na temat organizowanych wydarzeń na terenie Wrocławia. Powyższe informacje będą przesyłane drogą elektroniczną na wskazany numer telefonu, na podstawie Danych preferencyjnych Użytkownika określonych w treści Formularza akcesyjnego;
Użytkownik- Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu 2know w wyniku przesłania wypełnionego Formularza akcesyjnego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
Formularz akcesyjny- formularz wypełniany przez kandydata na Użytkownika Serwisu 2know, zawierający Dane preferencyjne oraz Dane identyfikujące;
Świadczenie usługi drogą elektroniczną- wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), polegające na przekazie danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800);
Wiadomości- Dane przesyłane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w postaci SMS, MMS lub wiadomości głosowych;
Warunki- Wszystkie warunki rejestracji, korzystania z Serwisu 2know oraz postanowienia Regulaminu;
Konkurs- Konkurs ogłoszony przez Serwis 2know za pośrednictwem witryny www Serwisu 2know;
Treść witryny- Cała zawartość tekstowa, graficzna, muzyczna oraz filmowa umieszczona na witrynie Serwisu 2know;

§ 2
[Postanowienia wstępne]

Przed dołączeniem do Serwisu, należy uważnie zapoznać się z warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami, nie korzystaj z Serwisu. Administracja zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie i wedle własnego uznania zmienić, uzupełnić lub odwołać niniejsze warunki. Jeśli po ogłoszeniu jakiejkolwiek zmiany warunków, będziesz nadal korzystać z Serwisu, będzie to oznaczać Twoją zgodę na zmiany. Od momentu wejścia na witrynę ‚www.2know.pl’,zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3
[Postanowienia ogólne]

1. Usługa świadczona jest przez Serwis 2know z siedzibą przy ul. Robotniczej 1a we Wrocławiu. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Serwisu 2know należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
2. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskiwanych na podstawie wypełnionego Formularza akcesyjnego jest Serwis 2know.
3. Świadczenie Usług odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Usługa świadczona przez Serwis 2know polega na informowaniu Użytkowników na temat treści zaznaczonych przez nich w Danych preferencyjnych, poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci wiadomości SMS, MMS lub wiadomości głosowych.

§ 4
[Odpowiedzialność]

1.Aby skorzystać z Usługi należy posiadać własny i aktywny numer u jednego z operatorów komórkowych działających na terenie Rzeczpospolitej Polski.
2.W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis 2know, Użytkownik wypełnia Formularz akcesyjny, a następnie przesyła go drogą elektroniczną, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu akcesyjnym.
3.Wypełnienie Formularza akcesyjnego odbywa się w oparciu o poniższe zasady:
a)Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza akcesyjnego oznaczone jako obligatoryjne,
b)dane wypełniane w Formularzu akcesyjnym powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i powinny być zgodne z prawdą,
c)odpowiedzialność za prawidłowość danych przesłanych za pomocą Formularza akcesyjnego oraz zamówienie usług Serwisu 2know, ponosi wyłącznie Użytkownik.
4.Przesłanie wypełnionego Formularza akcesyjnego może nastąpić jedynie po uprzednim złożeniu przez Użytkownika stosownego oświadczenia potwierdzającego:
a)zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację,
b)prawdziwość danych podanych w Formularzu akcesyjnym,
c)zgodę na przetwarzanie zbioru danych osobowych Zawartych w Formularzu akcesyjnym w celu świadczenia usług przez Serwis 2know oraz w celach marketingowych.
5.Rejestrację w Serwisie 2know należy potwierdzić kodem zabezpieczającym, który zostaje wysłany przez Serwis 2know na podany w Formularzu akcesyjnym numer telefonu.
6.Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883), Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.
7.Serwis 2know zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji handlowych oraz reklamowych, na podany w Formularzu akcesyjnym numer telefonu, na co Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę.
8.Korzystanie i świadczenie usług Serwisu 2know nie rodzi dla Użytkownika innych wzajemnych zobowiązań, niż wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 5
[Zakres usług]

1.Z chwilą pomyślnej rejestracji zostaje nadany status Użytkownika, który uzyskuje prawo do korzystania z Usług świadczonych przez Serwis 2know.
2.Maksymalna ilość otrzymywanych Wiadomości w okresie 7 dniowym jest ustalana przez Użytkownika.
3.Serwis 2know zastrzega sobie prawo do dowolnego zmniejszenia i zwiększania ilości, wysyłanych Wiadomości do Użytkownika.
4.W Serwisie 2know nie ma możliwości logowania się do panelu swojego konta, a wszelkie zmiany danych identyfikujących oraz danych formularza akcesyjnego dokonywane są poprzez ponowne wypełnienie Formularza akcesyjnego.
5.Serwis 2know dopuszcza możliwość przeprowadzenia Konkursu dla Użytkowników serwisu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie zobowiązują się do wcześniejszego zapoznania się z regulaminem konkursu.

§ 6
[Konta VIP i Konkursy]

1.Korzystanie z usług Serwisu 2know jako Użytkownik jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.
2.Korzystanie z usług Serwisu 2know jako Użytkownik VIP jest całkowicie dobrowolne i podlega odpowiedniej opłacie miesięcznej określonej w regulaminie konta Użytkownika VIP zamieszczonym na stronie www.2know.pl.
3.Zasady przeprowadzania oraz uczestnictwa w Konkursach są ujęte w odrębnym regulaminie Konkursu

§ 7
[Odpowiedzialność]

1.Serwis 2know nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości z informacją transmitowaną w treści Wiadomości do Użytkownika lub Użytkownika VIP.
2.Serwis 2know nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek sprzeczne z rzeczywistością informacje publikowane na swojej witrynie WWW. Zwłaszcza gdy sprzeczności te nie wynikają z celowego wprowadzenia w błąd Użytkowników.
3.Serwis 2know nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub zaniechania korzystania przez Użytkownika z Serwisu 2know, nawet jeśli Serwis 2know lub jego przedstawiciele byli poinformowani o możliwości takiej rekompensaty.
4.Serwis 2know nie ponosi odpowiedzialności za czasowe wyłączenie usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, takich jak konserwacja, modyfikacja czy naprawa systemu oraz gdy nastąpi to z przyczyn niezależnych od Serwisu 2know.
5.Użytkownik powinien poinformować Serwis 2know o sprzecznych z faktycznym stanem rzeczy informacji transmitowanych w Wiadomościach do Użytkowników lub Użytkowników VIP oraz informacjach publikowanych na witrynie www Serwisu 2know.
6.W przypadku, gdy na stronie Serwisu 2know znajdują się odwołania do witryn osób trzecich oraz do zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, odwołania te umieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych oraz dla wygody Użytkowników. Serwis 2know nie kontroluje, nie akceptuje oraz nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jak również nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody wynikające z korzystania przez Użytkowników z treści powyższych odwołań. Użytkownicy korzystają z powyższych odwołań na własne ryzyko i odpowiedzialność.

§ 8
[Zobowiązania Użytkownika]

1.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu 2know w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań zmierzających do zmiany jakichkolwiek treści strony, publikowania, przeglądania, przekazywania, przesyłania, ładowania, przechowywania, odtwarzania i/lub rozpowszechniania danych, które by:
(a) naruszały którekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe lub patenty,
(b) stanowiły tajemnicę biznesową lub inną niejawną informację,
(c) były obraźliwe lub szkodliwe wobec dowolnej osoby
(d) naruszały prawo do prywatności dowolnej osoby lub prawa publiczne,
(e) stanowiły zagrożenie wobec osób lub mienia albo w inny sposób szkodziły dowolnej osobie i/lub
(f) naruszały prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz porozumienia międzynarodowe.
2.W szczególności zabrania się:
(a) Wykorzystywania w Danych identyfikujących cudzych danych osobowych i cudzego numeru telefonu.
(b) Podawania fałszywych preferencji zainteresowań.
(c) Przedstawiania w jakikolwiek sposób; pisemny, graficzny, cyfrowy, słowny itp. Serwisu w negatywnym i niekorzystnym świetle.

§ 9
[Warunki członkostwa]

1.2know zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia statusu Użytkownika komukolwiek bez podania przyczyny,
2.Serwis 2know zastrzega sobie prawo do usunięcia z bazy Serwisu Użytkownika, który dopuszcza się naruszenia Regulaminu lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

§ 10
[Anulowanie członkostwa]

1.Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi.
2.Subskrypcję można anulować, wysyłając informację o rezygnacji na adres mailowy: kontakt@2know.pl
3.2know zastrzega sobie 30 dniowy termin od momentu otrzymania prośby na pozytywne jej rozpatrzenie.
4.Usunięcie danych rezygnującego Użytkownika, następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o rezygnacji oraz sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 11
[Ochrona danych osobowych]

1.Użytkownik z chwilą wysłania Formularza akcesyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim wskazanych dla potrzeb świadczenia Usług przez Serwis 2know.
2.Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, Nr 133, poz. 883).
3.Administratorem danych osobowych jest Serwis 2know z siedzibą przy ul. Robotniczej 1a we Wrocławiu.
4.Serwis 2know zobowiązuje się do chronienia danych osobowych Użytkowników i nie przekazywania ich osobom trzecim. Dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie organom wymiaru sprawiedliwości w związku z prowadzonym postępowaniem, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz innym organom, które z mocy prawa mogą żądać udostępnienia takich informacji.
5.W przypadku anulowania statusu Użytkownika, członkostwo w Serwisie 2know wygasa, a Serwis 2know zobowiązuje się usunąć dane osobowe Użytkownika z prowadzonego zbioru danych osobowych.

§ 12
[Wejście w życie Regulaminu]

1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie www.2know.pl.
2.Serwis 2know zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu w dowolnym momencie. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 bez konieczności informowania oraz uzgadniania jego treści z Użytkownikami. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu Serwis 2know zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji na ten temat na stronie Serwisu 2know.
3.W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.